การสร้างตารางคำศัพท์ Crossword

From eXceed Camp
Jump to: navigation, search

การสร้างตาราง Crossword นั้นมีลำดับดังนี้

จัดวางคำศัพท์ทั้งหมดให้ลงตำแหน่งก่อน

 • ใช้ Nested Array ในการสร้างสนามจำลองขึ้นมา
<source lang="csharp">
 field[][] = new string[15][];
 for(int i = 0;i < field.Lenght;i++)
   field[i] = new string[15];
 </source>
 • Random tmpDiRect เพื่อสุ่มว่าศัพท์นั้นจะวางทางทิศใด ลง ขวา ซ้ายลง หรือ ขวาลง
 • Random tmpX tmpY เพื่อหาตำแหน่งที่จะลงคำศัพท์ได้ ซึ่งจะมาเป็นลักษณะ x,y โดยต้องไม่ลืมถึงความยาวของคำศัพท์นั้นด้วย
 • ทำการแทนค่าทีละตัวอักษรตามทิศที่สุ่มได้ ตัวอย่างการไล่ตัวอักษรลง
 <source lang="csharp">
 if (tmpDiRect == 0) //DOWN Direction
   {
     do
     {
        tmpY = RandSpe(0, 15 - vocab[i].Length);
     } while (15 - tmpY < vocab[i].Length);
     tmpX = Rand(15);
     for (int j = tmpY, k = 0; k < vocab[i].Length; j++, k++)
        x[j][tmpX] = vocab[i][k] + "";
   }
 </source>
 ในโปรแกรมนี้ เราจินตนาการว่า Index Array ตัวแรกเป็นการตามแกน Y ซึ่งเป็นแนวตั้งและตัวที่สองเป็น X ซึ่งเป็นแนวนอน
 • ทำการตรวจสอบว่าตัวอักษรที่ลงไป ไม่ไปทับกับตัวอักษรที่ลงก่อนหน้านี้ โดยการให้หา แล้วเช็คว่ามีเพียงศัพท์เดียวทั้งตาราง
 <source lang="csharp">
     check = Check(x, vocab, i + 1);
 </source>
 • ถ้าถูกต้องให้บันทึกไว้ ถ้าผิดให้ทำการ Random ใส่ศัพท์ตัวนั้นใหม่
 <source lang="csharp">
 if (!check)
   CopyTo(ResultTable, x);
 </source>
 • ทำอย่างนี้ไปจนครบทุกตัว และมีการตรวจสอบว่าถ้าทำแล้วไม่สามารถจัดลงได้ ให้ทำการจัดใหม่หมด
 <source lang="csharp">
 if (count > 20000)
   {
      ClearTable(x);
      return x;
   }
 </source>

ทำการใส่ตัวอักษรอื่นๆ

 • ทำการ Random ตัวอักษรจาก a - z ใส่ทุกช่องที่ไม่มีตัวอักษรอยู่

ตรวจสอบว่าการใส่ตัวอักษรนั้น ไม่ทำให้เกิดคำศัพท์ซ้ำ

 • ทำการหาศัพท์ทั้งหมดโดยตรวจสอบว่า ศัพท์คำนึงจะมีในตารางได้เพียงคำเดียวเท่านั้น
 <source lang="csharp">
 int[] count = new int[limit];
      for (int i = 0; i < limit; i++)
      {
        for (int j = 0; j < x.Length; j++)
          for (int k = 0; k < x[0].Length; k++)
            if (x[j][k][0] == vocab[i][0])
              count[i] += CheckWord(x, j, k, vocab[i]);
      }
      for (int i = 0; i < limit; i++)
        if (count[i] != 1)
          return false;
      return true;
 </source>