Main Page

From eXceed Camp
(Redirected from EXceed Camp:About)
Jump to: navigation, search

Software Development Training Camp (Exceed Camp)

ครั้งที่ 6 : May 16 - 22, 2009

ครั้งที่ 7 : May 15 - 21, 2010

ครั้งที่ 8 : May 14 - 20, 2011

ครั้งที่ 9 : June 2 - 8, 2012

ครั้งที่ 10 : May 17 - 23, 2013

ครั้งที่ 11 : June 7 - 13, 2014

ครั้งที่ 12 : July 29 - August 4, 2015

ครั้งที่ 13 : July 30 - August 5, 2016

ครั้งที่ 14 : July 20 - July 26, 2017

ครั้งที่ 15 : July 17 - July 23, 2018

About Exceed Camp

ค่ายทะลุฟ้า หรือ ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ในสภาพการทำงานร่วมแบบเปิดกว้าง หรือ eXceed มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมหลักด้านการฝึกทักษะทั้งด้านวิชาการและ สังคมให้แก่นิสิตของภาควิชา โดยมีเหตุผลดังนี้

 1. เพื่อเป็นการจัดการเพื่อการเรียนการสอนวิชา 219211(01219211 ในปัจจุบัน) Software Development Training Camp ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับนิสิตปริญญาตรีวิชาบังคับหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ และวิชาเลือกหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรม “วิศวกรยุคใหม่”
 3. เพื่อเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรในด้านการดำเนินการ สำหรับนิสิตชั้นปีอื่นของภาควิชา
 4. เพื่อเพิ่มทักษะและสร้างทัศนคติของการโปรแกรม
 5. เป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของนิสิต

การจัดการจะจัดอยู่ในแผนการเรียนช่วงก่อนเปิดภาคต้นของชั้นปีที่สอง ค่าใช้จ่ายรับผิดชอบแบ่งเป็นสี่ส่วนโดย นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยค่ายแรกจะเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2548 --

ความเป็นมา

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีปณิธานหนึ่งที่จะให้นิสิตในภาควิชา เป็นผู้ที่มีความรู้จริง ในสาขาวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ โดยมีความสามารถถึงขั้นเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเอง ทักษะ ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการประกอบวิชาชีพด้านนี้คือทักษะการโปรแกรม แต่เดิมการเรียนการสอนวิชาการโปรแกรมในภาควิชามีเพียง หนึ่งวิชาเท่านั้นในปีการศึกษาที่หนึ่ง และไม่ได้เรียนเป็นทางการอีกเลย โดยตาม หลักสูตร มักจะตั้งสมมุติฐานว่านิสิตมีทักษะเป็นอย่างดีแล้ว แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้เป็นเช่นนั้น ทำให้การพัฒนาทักษะการโปรแกรมของนิสิตมักเป็น overhead ของวิชาถัดๆไป เช่น วิชาโครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี ซอฟต์แวร์ระบบ ระบบปฏิบัติการ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น ซึ่งให้นิสิตขาดโอกาสในการเรียนรู้เนื้อหาสาระของวิชาเหล่านั้นได้อย่าง เต็มที่

ภาควิชาเห็นว่ามีความจำเป็นที่นิสิตควรมีทักษะมากขึ้นโดยได้บรรจุวิชา 219211 Software Development Training Camp ในหลักสูตรปี 2546 ในหลักสูตรของภาควิชา โดยตามปรัชญาของหลักสูตร วิชานี้เน้นในเชิงลึกเพื่อให้เข้าถึงแก่นของการโปรแกรมและการแก้ปัญหาทาง คอมพิวเตอร์เชิงปรัชญา และจินตนาการ การดำเนินการนั้นมีเป้าหมายระยะสั้นและชัดเจน โดยเน้นที่เพิ่มประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีต่อการโปรแกรม ซึ่งจำเป็นต้องอยู่ในลักษณะของบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการจัดการความรู้ที่แตกต่างออกไปจากวิชาอื่นๆในหลักสูตร

จากการดำเนินการด้านการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ในหลายระดับของภาควิชา เช่น ค่ายเยาวชนสมองแก้ว ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ค่ายอบรมเข้มคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ภาควิชามีความเห็นว่าการเรียนรู้ระหว่าง ผู้เรียนกันเองมีส่วนช่วยอย่างมากในการเรียนรู้ การแบ่งปันความรู้ การมีเครือข่ายความรู้ที่เข้มแข็ง และการเสริมสร้างความรู้ระหว่างกันในเครือข่าย มีส่วนช่วยอย่างยิ่งในการเสริมทักษะและความรู้ ระหว่างกัน ภาควิชาจึงดำริว่าการดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ จะเสริมให้นิสิตในภาควิชา มีศักยภาพสูงขึ้นในด้านการเรียนรู้ โดยเป้าหมายของภาควิชาจะนำพื้นฐานของการเรียนรู้ ซึ่งในที่นี่คือทักษะการโปรแกรม มาเป็นแกนในการที่ผู้เรียนจะได้สร้างเครือข่ายความรู้ระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้เรียนเองและแก่การจัดการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ ที่ต้องใช้การโปรแกรม เป็นพื้นฐานต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นต้นแบบวิชาที่มีส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างกันในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน ของนิสิตในการเสริมสร้างทักษะการโปรแกรมของนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ทั้งสองหลักสูตร (CPE และ SKE)
 2. เพื่อเป็นกิจกรรมวิศวกรยุคใหม่ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 3. เพื่อเป็นการลงทะเบียนเรียนวิชา 219211 Software Development Training Camp

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างนิสิตและการละลายพฤติกรรมของนิสิตทั้งสองหลักสูตรของภาควิชา
 2. นิสิตมีทัศนคติที่ดีในการโปรแกรม
 3. นิสิตมีความสามารถเทียบได้กับนักเรียนในค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิกรอบแรก
 4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตด้วยกันและอาจารย์ในภาควิชา
 5. เป็นการดำเนินการวิชา 219211(01219211) Software Development Training Camp
 6. เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับนิสิตชั้นปีอื่นๆในการเป็นพี่เลี้ยงค่าย

กิจกรรมในค่ายทะลุฟ้า

Activity ตารางกิจกรรมภายในค่าย

Select Topics หัวข้อน่าสนใจที่ถูกคัดสรรมาแล้ว

eXceed #7's Projects โปรเจคต่างๆภายในค่ายทะลุฟ้า ครั้งที่ 7

eXceed #8's Projects โปรเจตต่างๆภายในค่ายทะลุฟ้า ครั้งที่ 8

eXceed #9's Projects โปรเจตต่างๆภายในค่ายทะลุฟ้า ครั้งที่ 9

eXceed #10's Projects โปรเจตต่างๆภายในค่ายทะลุฟ้า ครั้งที่ 10

eXceed #11's Projects โปรเจตต่างๆภายในค่ายทะลุฟ้า ครั้งที่ 11

eXceed #12's Projects โปรเจตต่างๆภายในค่ายทะลุฟ้า ครั้งที่ 12

eXceed #13's Projects โปรเจตต่างๆภายในค่ายทะลุฟ้า ครั้งที่ 13

Knowledge Base

ตัวอย่างโปรแกรมจากค่าย eXceed

ผลงานจากค่าย eXceed #5 ลิงค์เสียครับ โปรดแก้ไขด้วยครับ

ผลงานจากค่าย eXceed #6

ผลงานจากค่าย eXceed #7

ผลงานจากค่าย eXceed #8

ผลงานจากค่าย eXceed #9

ผลงานจากค่าย eXceed #10

ผลงานจากค่าย eXceed #11

ผลงานจากค่าย eXceed #12

ผลงานจากค่าย eXceed #13

ผลงานจากค่าย eXceed #14

ผลงานจากค่าย eXceed #15